2013 startade KenGen Foundation och Better Globe Foresty ett skogsplanteringsprojekt för att bekämpa ökenspridningen i Kenyas torra och halvtorra marker, speciellt i området runt Seven Forks. Projektet var upplagt för att uppmuntra och göra det möjligt för skolorna att delta i miljöaktiviteter genom att exploatera små skogar och trädplantage vilket inbringar flera fördelar till deras omnejd.

I Kituis, Machakos och Embus  torra och dammiga omgivningar, som är kända för sitt hårda och torra klimat, planterar grund- och gymnasieskolelever motståndskraftiga träd för att förbättra sin miljö samtidigt som de minskar effekterna av klimatförändringarna.

Projektet som kallas för “Green Initiative Challange” (GIC)  riktar sig till skolorna runt Seven Forks elkraftverk, som drivs av KenGen (Kenyas största elkraftsproducent), för att öka miljömedvetenheten och skapa ett engagemang hos skolor och elever för att förbättra deras omgivning genom att aktivt delta och komma med initiativ.

Föreståndaren för Kaewa Secondary School berättar för Better Globes kunder som besökte 2018 om hur skolan gagnats av att vara med i Green Initiative Challenge.

De skolor som deltar planterar träd som universala Senna siamea (muveshi), Melia volkensii (mukau) och Terminalia brownii (muuku) på skolgårdar om 0,5 tunnland. Senna siamea är ett fortväxande träd som ger förmåner nästan från början genom att man kan kapa av skotten (ett traditionellt sätt av skogsbruk som använder sig av många trädarters kapacitet att skjuta skott från stubben eller rötterna då de huggs ner) som ger ved, medan Melia volkenstii ger komersiellt värdefullt timmer.

Några av de träd som har planterats.

Provprojektet som startade för fyra år började med 81 skolor. Dessa har redan har sina små skogar och trädplantage som sakta förvandlar skolornas omgivningar. Barnen som deltog i försöksprojektet är stolta över deras små “Eden”-gårdar som de skapat i sina skolor.

Elever på Kaewa Secondary School hälsar på de svenska kunderna 2018.

Med Bamburi Cement Ltd. som partner i Fas II, utvidgade GIC  sin räckvidd och förvandlades till ett tioårsprojekt med de första 120 skolorna från de tre områdena.

Huvudmålet med GICs  utvidgningsprojekt  är att göra totalt 460 tunnland grönare med 324 300 trädplantor, på land på 0,5 hektar vardera, med både vedbränsleodlingar och komersiellt skogsbruk, och värva 1 000 skolor i hela Seven Forks  med omnejd.

Det slutliga målet med projektet är att öka medvetenheten och deltagandet av eleverna i miljövård och eventuellt öka landets skogstäcke från nulägets 7% till 10% som FN:s Miljöprogram rekommenderar (UN Environment).

Träden binder fukt i marken som även gör det möjligt att plantera andra grödor i anslutning.

I dagsläget befinner sig projektet i Fas IV med där ytterligare 100 skolor från områden Kitui, Machakos och Embu-områdena ska komma igång. Det gör att över 400 nu deltar i projektet. I den här fjärde fasen har även ytterligare 100 lärare och rektorer utbildats i hur de tar hand och sköter dessa mindre gårdar på skolområdena.

Ytterligare årliga kapacitetsuppbyggande sessioner hålls för alla deltagande skolor vilket också inkluderar övervaknings- och utvecklingsövningar.

Projektet är utformat som en utmaning för de deltagande skolorna, främst beroende på det torra klimatet i områdena, med prisutdelning till de som har högst överlevnadstaxa bland trädplantorna och de som använder innovativa tekniker för att försäkra trädens överlevnadsförmåga.

De skolor som klarar sig bäst får stipendier och infrastrukturutvecklingstöd såsom kontantpriser, vattencisterner och regnvatten- och skördesystem.

Med de senaste bestående utvecklingsmålen i åtanke, vill GIC öka medvetenheten och deltagandet hos skolbarnen då det gäller miljövård med permanent skötsel av skogsplantagen; tillhandahållande av förnybara källor av vedbränsle och på detta sätt minska påfrestningen på omgivande skogsresurser; diversifiering av inkomstkällor för de skolor som deltar genom försäljning av timmer och icke-träprodukter, samt frukt; bidra till förminskningen av växthusgaser genom kolsekventering; och att kontrollera jorderosionen genom att öka infiltrationen i markjorden och på så vis minska avrinningen.

De ansvariga för arbetet med Green Initiative Challenge vid Kaewa-skolan.

Återpublicerat med tillstånd från tidningen Miti #40, Okt-Dec 2018. Originalförfattare: Apex Porter Novelli. Bilder från Better Globes kunder som besökte Kaewa Secondary School sommaren 2018. Uppdaterad med nya siffror från Better Globe Forestry.


Lämna ett svar

Inga kommentarer