Vårt arbete

Vårt arbete

Trädplantering i semi-öknen i Kenya och Uganda

Better Globe Forestry Ltd (BGF) etablerar och driver trädplantager i torra och halvtorra områden i Östafrika. Tillsammans med lokala jordbrukare odlas olika slags trädslag på svårodlad mark. För kontraktsodlare är fördelarna många, såsom: Större ekonomisk säkerhet, bättre markförhållanden, tillgång till tekniskt stöd och utbildning, minskad jorderosion, stöd för barnens utbildning, m.m.

Genom socialt företagande och hållbar utveckling hjälper BGF människor ur fattigdom, såväl direkt som indirekt. Genom att driva trädplantager och arbeta med kontraktsodlare ökar antalet personer som har sysselsättning. Better Globe-kunder som köper donationspaketet varje månad hjälper också till att finansiera samhällsägda mikrofinansbanker och uppbyggnad och renovering av skolor.

Eftersom denna insats för att motverka fattigdom i Afrika grundar sig på hållbara affärsprinciper, gynnar det alla inblandade samtidigt som det stödjer miljön. Som Better Globe-kund får du en betydande ekonomisk avkastning på alla träd som du köper, oavsett om du köper dem separat eller genom donationspaketet.

BGF tror genuint på hållbarhet och vikten av långsiktighet. Det finns inga snabba lösningar. Om du vill göra en verklig förändring måste du lägga en solid grund och ha ett långsiktigt perspektiv på allt du gör. Arbetar man med odling av rätt trädslag för rätt miljö kommer det långsiktiga perspektivet nästan av sig självt. Den andra grundläggande faktorn för BGF:s verksamhet är hållbarhet och att värna om miljön för att göra Afrika till en grönare och friskare kontinent. Som Better Globe-kund bidrar allt som du köper till en grönare och mer hållbar framtid, både för afrikaner och för världen som helhet.

Mulandi Nzama är en av BGF:s partnerbönder som odlar Mukau-träd på sin mark
Mulandi Nzama är en av BGF:s partnerbönder som odlar Mukau-träd på sin mark

För att förändring ska vara bestående över tid måste den vara hållbar för alla parter. BGF tror på hållbarhet för:

 • anställda på plantagerna som får en lön som möjliggör för dem att hjälpa sig själva ur fattigdom
 • miljön och för planeten, eftersom trädplantering minskar hotet om klimatförändringar och ökenspridning
 • barn som bor i de lokala samhällena som får möjlighet till skolgång eftersom vi hjälper till att finansiera uppbyggnad och renovering av skolor genom vår samarbetspartner Child Africa
 • mottagare av mikrolån från de samhällsägda banker som BGF finansierar genom donationspaketen som säljs till Better Globe-kunder
 • de länder där BGF verkar, eftersom de får del av skatter och det ekonomiska mervärde som skapas av verksamheterna
 • samhällena där de anställda bor, där infrastruktur kan förbättras och möjligheter till tillväxt och bättre levnadsstandard skapas
 • kunderna till Better Globe AS som erhåller ekonomisk avkastning från sina träd och den anknutna affärsutvecklingen, vilket gör det ekonomiskt hållbart att stödja Better Globe

Eftersom alla parter är vinnare befinner sig BGF på en hållbar väg för att uppnå sin vision att bekämpa korruption och att utrota fattigdom, en familj i taget. Det kommer inte att hända över en natt. Vad BGF har åstadkommit hittills sedan 2004 har dock överträffat alla förväntningar inom flera områden. Och med din hjälp kan BGF röra sig snabbare mot sitt mål om ett grönare och friskare Afrika med betydligt förbättrade levnadsförhållanden i några av de mest utsatta samhällena.

Beprövade metoder ger resultat

Du blir kanske förvånad över att veta att inget av det som BGF gör är nytt. År 2004 mottog den kenyanska miljöaktivisten och senare miljöministern Wangari Maathai Nobelpriset för plantering av träd. Några år senare tilldelades Muhammad Yunus, en bangladeshisk social entreprenör, Nobels fredspris för att ha skapat koncepten kring mikrokredit och mikrofinansiering. Och det är väl känt att utbildning är en av huvudvägarna ut ur fattigdom.

Vad BGF gör är dock unikt i världen idag. Sedan starten år 2004 har företaget kunnat kombinera ihop alla dessa viktiga element till ett hållbart och fungerande affärskoncept som stödjer alla inblandade. Och genom crowdfunding-strategin skapad av oss på Better Globe AS kan alla hjälpa till att motverka fattigdom i Afrika och att bygga en grönare framtid samtidigt som det är lönsamt ur ett långsiktigt perspektiv.

Fröplantor redo att planteras ut. Kiambere, Kenya 2017
Fröplantor redo att planteras ut. Kiambere, Kenya 2017

Framgångsfaktorn är hur BGF kombinerar de olika strategierna för social påverkan i en fungerande affärsmodell. Kort sagt, vad BGF gör med hjälp av Better Globes kunder som köper donationspaketet är att:

 • Hjälpa människor till självhjälpföretaget tror på att lära människor att fiska istället för att ge dem fisk.
 • Plantera trädförvandlar torra och förstörda marker till gröna och produktiva områden som förbättrar den lokala miljön, motverkar klimatförändringar och erosion och ger en förutsägbar ekonomisk avkastning.
 • Finansiera samhällsägda mikrofinansbankerLånemottagare blir även intressenter i banken när de får ett lån. För att säkerställa långsiktig framgång lärs finansiell kompetens ut för att ytterligare stärka samhällets ekonomi.
 • Tillhandahålla vattenFinansieringen går till vattenrelaterade projekt och kontraktsbönder får ofta utbildning i vattenanvändning och vattenbesparing av jord- och skogsbruksrepresentanter som arbetar på fältet.
 • Stödja utbildning Det bästa sättet att hjälpa människor att förändra sin situation är genom utbildning. För varje donationspaket som säljs går en del till att finansiera uppbyggnad och renovering av skolor.
 • Samarbeta Ingen har någonsin åstadkommit något av den här omfattningen på egen hand. BGF:s samarbeten och partnerskap är nyckeln till deras och vår framgång.
 • Vinstdela För att finansiera verksamheten behöver BGF din hjälp. I gengäld får du en betydande del av vinsten från de två produkter som säljs av Better Globe AS, dvs. träd och donationspaket. Intäkterna kommer från skogsbruk och odling av träd i torra och halvtorra områden. Den lokala förädlingen av tropiska träslag till hållbara kvalitetsprodukter som säljs på den globala marknaden är den sista etappen av företagets intäktsgenererande verksamhet.

Vår påverkan

Både Better Globes och BGF:s vision och långsiktiga mål är att minska fattigdom och korruption i Afrika. Fattigdom och korruption är de två enskilt största bromsklossarna som håller Afrika tillbaka från att verkligen blomstra. Och med hjälp av människor som du kan vi göra en bestående skillnad för både afrikanska jordbrukssamhällen i torra områden och för världen som helhet.

Philomena Wayua är en flitig arbetstagare vid BGF:s plantage i Kiambere. Kenya, 2017
Philomena Wayua är en flitig arbetstagare vid BGF:s plantage i Kiambere. Kenya, 2017

Sedan starten år 2004 har BGF övervunnit många hinder som är unika för den utmanande arbetsmiljön i de torra och halvtorra områdena. Här är några exempel på prestationer som åstadkommits med hjälp av stödet från Better Globes kunder från hela världen:

 • mer än 2 700 000 träd har planterats på mark som ingen ansåg lämplig för skogsbruk
 • ekonomisk avkastning har betalats till trädägare sedan år 2010, i tid och enligt plan
 • finansierat uppbyggnaden av två skolor i Uganda som byggts av vår samarbetspartner Child Africa
 • finansierat renovering av, och stöd till, flera skolor i Kenya genom Child Africa
 • finansierat köpet av en ny skola i Kabale, Uganda, Child Africas första högskola
 • anställt flera hundra säsongsarbetare, utöver företagets personal, i områden där det tidigare nästan inte funnits några arbetstillfällen
 • finansierat två mikrofinansbanker som har lånat ut pengar till över 5 000 familjer som nu är intressenter i banken
 • startat samarbete med tusentals jordbrukare som får stora fördelar genom att utöka sin verksamhet med trädodling

Läs mer om vår påverkan här →

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.