Hjälp till självhjälp

Hjälp till självhjälp

Det är bättre att lära människor att fiska än att ge dem fisk ...

Mer än 50 procent av bönderna i de områden där Better Globe Forestry Ltd (BGF) är verksamt lever under den internationella fattigdomsgränsen på 1,90 $ per dag. Det är i dessa områden som vi tillsammans kan göra absolut mest skillnad, långt mycket mer än genom klassiska medel som välgörenhet och bidrag.

Att ge människor hjälp när de behöver hjälp är helt naturligt och mycket viktigt. Det är dock viktigt att tänka över vad den sanna innebörden av hjälp är, och om vissa typer av ”hjälp” kanske snarare stjälper än hjälper.

På senare tid har det funnits en växande medvetenhet kring hur välgörenhetsdonationer i slutändan gör skada för människorna som de avsåg att hjälpa. BGF:s lösning på detta är socialt entreprenörskap, och genom att samarbeta nära med lokala samhällen kan de ge dem den typ av stöd som behövs för att samhället ska utvecklas över tid. Better Globe AS hjälper till att göra detta möjligt genom att crowdfunda BGF:s verksamhet, den lokala representanten för Better Globe AS, som ansvarar för plantering och skötsel av träden.

Köpkraft är grunden i det ekonomiska hjulet

Att skapa arbetstillfällen är en av de viktigaste delarna i BGF:s koncept för att motverka fattigdom och korruption. De som bor i de områden som är typiska för var BGF väljer att etablera sin verksamhet saknar i regel möjligheter att hitta betalda arbeten. När de börjar arbeta för BGF är det ofta det första jobb som de har, och det gör att de kan få verklig köpkraft.

Trädbeskärning på Kiambere-plantagen, Kenya 2017
Trädbeskärning på Kiambere-plantagen, Kenya 2017

De som har lön och pengar på fickan kan köpa saker och använda sin köpkraft för att köpa från någon annan som behöver kunder, som i sin tur tjänar pengar till sin familj, och så vidare.

De flesta av oss lever i en helt annan värld än de människor vi stödjer. Och vi glömmer ibland vad det är som driver vår värld. Vårt sätt att leva är bara möjligt eftersom vi har köpkraft och pengar som flödar genom vårt samhälle.

På många ställen, såsom i semi-ökenområdena långt från städer och stora samhällen, är köpkraften låg och pengaflödet begränsat. Det leder till att områdena blir ännu mer avfolkade. De som kan, flyttar till områden där de tror att de kan hitta arbeten eller inkomstmöjligheter. Arbeten finns det emellertid sällan och istället växer kåkstäderna runt storstäderna. Som en konsekvens av detta ökar brottsligheten och tillsammans med den korruptionen, och vice versa.

Köpkraften är avgörande för att kunna motstå frestelsen att lämna äldre och, i en del fall sina barn, för att flytta till slummen runt storstäderna i jakten på försörjningsmöjligheter.

Försäljning av grönsaker skapar en naturlig mötesplats, Kenya 2017
Försäljning av grönsaker skapar en naturlig mötesplats, Kenya 2017

Fördelarna med köpkraft

Alla de samhällen som finns i världen idag, allt från den minsta fiskeby till storstäder som New York, existerar därför att affärer och handel attraheras till köpkraft. Tillväxt i köpkraft är avgörande för att skapa en blomstrande ekonomi, arbetstillfällen och för att minska fattigdomen.

När arbetstagarna får sina löner ökar deras köpkraft och vi börjar se att de små byarna som finns i de områden där BGF är verksamt ökar i storlek. Vissa byar har fördubblats eller mångdubblats på bara några få år, helt enkelt för att människor flyttar dit där det finns arbetstillfällen eller potentiella kunder. I samhällen där det finns köpkraft är det möjligt att generera inkomst genom att tillhandahålla tjänster som andra människor med inkomst är villiga att köpa.

Genom att tillhandahålla gröna arbeten och lägga grunden till andra inkomstmöjligheter hjälper vi till att skapa ett blomstrande och hållbart samhälle som gör det möjligt för människor att stanna kvar tillsammans i den by där de föddes.

Kiambere by har vuxit från 5 till över 100 hus sedan BGF startade sin verksamhet i området
Kiambere by har vuxit från 5 till över 100 hus sedan BGF startade sin verksamhet i området

Tillgång till finansiella tjänster

Ett sätt att stödja människor i dessa områden är genom att finansiera nya sätt att försörja sig på via mikrofinansbanker. De som får lån i bankerna, som vi hjälper till att finansiera genom BGF, blir också intressenter i banken. Medlemmarna i dessa samhällsägda banker får också grundläggande utbildning i ekonomi och hur de kan hushålla med resurser. De kan också få råd kring hur man skapar en verksamhet som gör det möjligt för dem att betala tillbaka mikrolånet.

Därefter kan de ta ett ännu större lån och skapa bättre förutsättningar för sig själva, sina familjer och samhället där de verkar. Dessa mikrofinansbanker ägs och drivs helt av byborna själva, men finansieras av Better Globe AS kunder när de köper donationspaketet.

Infrastruktur

I takt med att byarna blir större och köpkraften ökar så ökar också de kollektiva möjligheterna och politiska incitamenten att bygga infrastruktur, vägar och vattenkanaler, etc. I denna del av världen har man för närvarande grundläggande behov av vägar och vattenförsörjning av olika slag, men på lång sikt finns det andra frågor att tänka på, såsom hälso- och sjukvård, satsningar på utbildning, kultur, etc.

Detta sätt att arbeta, där Better Globes bidrag är en del av motorn i denna kontinuerliga förändring genom BGF, leder i slutändan till hållbara samhällen. Eftersom vår affärsmodell bygger på verksamhet som, på eget initiativ, utförs av våra kunder blir det ett hållbart system som gör att vi kan ge hjälp till självhjälp. Och eftersom våra kunder får två träd, tjänar de på att köpa donationspaketet. Med andra ord har vi gjort det ekonomiskt lönsamt för våra kunder att göra en bestående skillnad i Afrika med vår unika produkt för social förändring.

Samhällsbaserade organisationer

År 2019 började BGF bilda jordbrukargrupper med sina partnerprogram för jord- och skogsbruk i Seven Forks (Kenya) och Dokolo (Uganda). Dessa jordbrukargrupper har antagit en struktur som liknar samhällsbaserade organisationer (Community Based Organisations, CBOs) vilka erkänns av respektive regering. Jordbrukargruppernas aktiviteter och prestationer övervakas och de mest livskraftiga grupperna kommer att få hjälp att erhålla ett juridiskt erkänt certifikat och bli en officiell CBO.

Jordbrukargrupperna arbetar nära BGF:s fältarbetare inom jord- och skogsbruk (BGFAgroforestry Agents), samhällsrepresentanter (Community Representatives, CRs) och platschefer. Aktiviteter påbörjas inom grupperna och olika uppsättningar av data, såsom fröplantornas överlevnad, spåras. Fördelarna för jordbrukarna sträcker sig från gruppträningar, samarbete med grannar när det gäller markanvändning och stängsel, tillgång till inkomstbringande aktiviteter såsom produktion av fröplantor till att jordbrukarna till och med erhåller underlättningsavgifter för att delta i gruppträningarna.

Pengarna som jordbrukarna får går ofta till byns bank eller används till en lånekarusell inom gruppen där enskilda medlemmar i tur och ordning kan låna dessa pengar och lämna tillbaka dem med ränta. Dessa medel gör det möjligt för jordbrukargrupperna att låna för att betala skolavgifter för sina barn, starta verksamheter, ta itu med nödsituationer, köpa insatsvaror till jordbruket och delta i inkomstgenererande aktiviteter, t.ex. getuppfödning och biodling. Och för jordbrukarna har ekonomiska incitament som detta minskat beroendet av välgörenhetsorganisationer och statliga institutioner.

Genom jordbrukargrupper har BGF fram tills juni 2020 kunnat utbilda 78 procent av sina kontraktsodlare i jord- och vattenbesparande åtgärder. Av dessa har 50 procent genomfört åtgärderna genom att bygga terrasser, reparera befintliga, gräva avskärningsdiken och utöva bevarande jordbruk; resultaten är imponerande.

Kyoa Ndewa Kimele, en kontraktsodlare från byn Ngondini, Ithumbi sublocation, intygar att produktionen av grödor på hennes gård har förbättrats tack vare minskad jorderosion. Hon säger att infiltration och bevarande av vatten på hennes mark har ökat, vilket in sin tur säkerställer att grödor får kontinuerlig vatten- och mineralförsörjning under en längre period.

Jordbrukargrupperna får utbildning i många ämnen, såsom plantering och fröhantering, trädbeskärning, inkomstgenererande aktiviteter, planering av markanvändning, gårdsskydd, stängsel, m.m. Som en grupp kan jordbrukarna bättre förstå vikten av programmet och de fördelar som de kommer att få av trädplantering.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.