Mikrolån

Mikrolån

Ett beprövat sätt att hjälpa människor ur fattigdom

Better Globe Forestry Ltd:s (BGF) vision är att utrota fattigdom i Afrika. En stor del av befolkningen som lever i fattigdom på kontinenten är småjordbrukare som bor ute på landsbygden. BGF driver trädplantager i östra Afrika. Genom mikrofinansiering skapar de förutsättningar för människor som bor nära trädplantagerna att tjäna sina egna pengar. Mikrofinansiering gör det möjligt för jordbrukssamhällen att utöka sin jordbruksverksamhet och öka sina inkomster.

Fram tills början av år 2020 har BGF finansierat två mikrofinansbanker i Kenya. En tredje samhällsägd mikrofinansbank är snart på väg. Bankerna i Kenya drivs av BGF:s samarbetspartner K-Rep Fedha Services Co Ltd och finansieras genom försäljning av vår viktigaste produkt, donationspaketet.

Mikrofinansiering för befolkning som lever i fattigdom, när den görs tillgänglig på ett etiskt sätt, är ett beprövat sätt att hjälpa människor att komma ut ur fattigdom. Mikrolån är små lån utan krav på säkerhet.

År 2006 fick bankiren Muhammad Yunus från Bangladesh och hans Grameen Bank motta Nobels fredspris1. Yunus hade visat att det är möjligt att skapa ekonomisk och social utveckling underifrån. Vidare motiverade Nobelstiftelsen sitt beslut:

Varaktig fred kan inte skapas utan att stora folkgrupper finner vägar att bryta sig ut ur fattigdom. Mikrofinansiering är en sådan väg för personer som inte har tillgång till finansiella tjänster.

De mikrofinansbanker som Better Globe AS hjälper till att finansiera genom donationspaketet är kooperativ som ägs av låntagarna, vilket år 2020 består av fler än 5 000 familjer. Better Globe AS och BGF varken äger, driver eller tjänar pengar på mikrofinansbanker. BGF hjälper bara till att etablera bankerna i byar där de kan hjälpa flest människor med medel som tillhandahålls av Better Globe AS kunder.

En mikrolåntagare som gör en delbetalning på sitt lån. Banken har en återbetalningsgrad på nära 97 procent!
En mikrolåntagare som gör en delbetalning på sitt lån. Banken har en återbetalningsgrad på nära 97 procent!

En ny låntagare i banken behöver initialt köpa en bankbok där alla framtida banktransaktioner kommer att registreras. Låntagare deltar också i en fyra veckor lång utbildning i grunderna i ekonomi. Bland annat lär de sig olika sätt ett lån kan skapa inkomster och hur man kan minska utgifterna. Därefter kan den potentiella låntagaren få sitt första lån. På grund av deras ansvar över finanserna och engagemang för att förbättra familjens resultat prioriteras kvinnor vad gäller mikrolånen.

Utlåningsnivåer och maximala återbetalningstider
Utlåningsnivåer och maximala återbetalningstider

Det första lånet får vara mellan 1 200 och 10 000 kenyanska shilling (vilket i juni 2020 motsvarade från ca 10 till ca 84 euro) med en återbetalningsperiod på sex månader. Lånet måste återbetalas innan man får ta ett nytt lån. För varje lån som återbetalas blir successivt större lån med längre återbetalningsperioder tillgängliga.

Hur används mikrolånen?

Lånen används ofta delvis för att göra livet mer bekvämt. Det kan innebära att skaffa ett plåttak eller madrasser. Lånen går också till att skapa inkomster, såsom att utveckla jordbruk, boskap eller annan affärsverksamhet. Lånen används även för att minska utgifterna genom att köpa en spis som bränner trä mer effektivt. Eller en solcellslampa som kan ge en långsiktig besparing både när det gäller hälsa och pengar jämfört med fotogenlampor.

Lånen kan betala skolavgifter för barnen eller hjälpa till att bygga eller renovera hem eller byggnader. Låntagarna kan också låna tillgångar, såsom stolar (för t.ex. kaféverksamhet), vattentankar och solpaneler.

En investering i en symaskin ger en ny inkomstström för en av bankens mikrolåntagare
En investering i en symaskin ger en ny inkomstström för en av bankens mikrolåntagare

Eftersom låntagarna är delägare i banken får de del av vinsten vid årets slut. Varje år delas 40 procent av vinsten ut till ägarna och 60 procent återinvesteras i banken.

Revolverande fond i Uganda

In 2018, BGF started a tree planting project with Yele Ikom Can Atur Farmers’ Association (YICAFA) in the Dokolo district, Northern Uganda. After consulting the local communities and key players in the microfinance sector in Uganda, it became evident that the community-owned Village Bank concept adopted in Kenya would not work in Dokolo.

År 2018 startade BGF ett trädplanteringsprojekt med Yele Ikom Can Atur Farmers Association (YICAFA) i Dokolo-distriktet i norra Uganda. Efter att ha samrått med de lokala samhällena och nyckelaktörer inom mikrofinansieringssektorn i Uganda var det tydligt att det samhällsägda bankkonceptet som införts i Kenya inte skulle fungera i Dokolo.

Det bästa alternativet för att stödja de lokala jordbrukarna var att upprätta en revolverande fond. De revolverande lånen löper över tre år. Målet var att hjälpa YICAFA med skapandet av ett planteringsprojekt av cassava för att minska fattigdomen och öka livsmedelsförsörjningen i de kringliggande områdena.

Precis som i Kenya har implementeringen varit en enorm framgång med tusentals kontraktsbönder som får stöd. Förutom cassava-projektet så stödjer BGF också kontraktsbönder som planterar Melia azedarach (Persian Lilac) och Moringa oleifera-träd i Uganda.

Stärker de lokala samhällena

När du blir en donationspaketskund hjälper du till att skapa ett bättre liv för dem som behöver det och hjälper familjer att gradvis lyfta sig ur extrem fattigdom. Genom socialt entreprenörskap med Better Globe AS stödjer du barns utbildning, mikrofinansiering och lokala affärs- och inkomstmöjligheter på landsbygden i Kenya och Uganda.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.