Plantering av träd i semi-öknen

Plantering av träd i semi-öknen

Plantering av träd i områden där inget annat växer

Globalt går 48 fotbollsplaner skog förlorad varje minut1, och runt år 2030 kommer behovet av vatten att vara 40 procent större än tillgången på tjänligt vatten2. Det som gör Better Globe Forestry Ltd (BGF) unikt är hur de förvaltar och driver ett hållbart och kommersiellt skogsbolag i halvtorra områden.

Genom att etablera trädplantager i semi-ökenområden på landsbygden når BGF de människor som kan dra mest nytta av hjälp till självhjälp. Samtidigt förvandlar BGF nedbruten mark till frodiga trädplantager. Samarbetet med partnerbönder hjälper också småjordbrukare att förbättra jordens fertilitet, öka deras inkomster och säkra livsmedelsförsörjningen genom jord- och skogsbruk. Hjälp och uppföljning för att säkerställa bästa möjliga avkastning med hjälp av BGF:s fältarbetare inom jord- och skogsbruk finns också på plats.

I Afrika söder om Sahara finns det stora områden av torr och förstörd mark som anses vara nästintill värdelös. Terrängen är inte lämplig för jordbruk eller jordbrukande, och dessa torra områden kan inte hålla boskap eller något annat som kan vara till nytta för någon.

Lokalbefolkningen saknar både resurser och ofta kunskap för att ta hand om marken på ett sätt som gör den brukbar igen. I de flesta fall har områdena redan övergivits, vilket resulterat i stora torra regioner. Om inget görs för att förbättra förutsättningarna genom att exempelvis plantera träd kommer matjorden så småningom att spolas bort av vind och regn. Allt som kvarstår är det röda ökenlandskapet som är så vanligt på platser som landsbygden i Kenya.

Men det betyder inte att marken är värdelös. BGF började förfina sina processer 2004 för att plantera träd i torra områden och göra dem gröna igen. Bilden högst upp på sidan visar den signifikanta skillnaden mellan den röda torra marken och var BGF:s trädplantage börjar. Genom att arbeta systematiskt över tid är det möjligt att plantera träd som gradvis bidrar till att öka motståndskraften mot erosion och börjar förändra mikroklimatet.

Kiambere-plantagen under tidig vår. Notera hur andra växter har börjat växa mellan träden.
Kiambere-plantagen under tidig vår. Notera hur andra växter har börjat växa mellan träden.

När de torktåliga träden är på plats och har rotat sig, ger de skugga och drar till sig fukt och näringsämnen i jorden. Marken blir mer och mer bördig för varje år, och du kan se en stor skillnad i semi-ökenområdena redan efter några år. Denna process får djurlivet att komma tillbaka, t.ex. däggdjur, fåglar, amfibier och insekter. Det lokala mikroklimatet förändras och livsmedelsgrödor kan planteras mellan träden i ett trädjordbrukssystem.

Våra träd stoppar erosionen

BGF har visat att det är möjligt att stoppa eller minska den massiva erosion som äger rum kring Kiambere-sjön. Detta görs genom att plantera träd och genom att skapa dammar och vattenreservoarer som förhindrar bildandet av erosionsraviner. De trädslag som planteras på den här pilotplantagen är Mukau (Melia volkensii), Neem (Azadirachta indica) och Akacia (Acacia senegal).

Mukau, det viktigaste trädslaget för BGF, planteras på grund av sitt överlägsna virke av mahogny-typ. Undersökningar har visat att Mukau kan planteras året runt, förutsatt att de får tillräcklig omskötsel och bevattning. Tillväxten är utmärkt med plantor som kan bli upp till 3 meter höga efter bara ett och ett halvt år.

Ett exempel på hur ett område som har påverkats av erosion kan se ut
Ett exempel på hur ett område som har påverkats av erosion kan se ut

BGF har planterat Neem-träd för sin olja, vilken används i biologiska bekämpningsmedel, och trädet har också medicinska egenskaper. BGF har också planterat Acacia Senegal, som producerar den värdefulla råvaran akaciagummi eller gummi arabicum, en stabilisator som har många industriella tillämpningsområden inom livsmedels-, dryckes- och tryckeriindustrin. Dessa trädslag är alla anpassade till den lokala miljön, det vill säga varma och halvtorra områden med oregelbunden nederbörd. I synnerhet är Melia volkensii och Acacia senegal otroligt resistenta mot torka.

Från och med år 2020 kommer BGF dock bara att fokusera på att plantera miljoner av de mest kända medicinska träden i världen som ett inkomstbringande träd. Trädet i fråga, Moringa oleifera, vanligtvis kallat Moringa eller Pepparrotsträd (på engelska även Drumstick tree), kallas i Afrika även ”Moringa-mirakelträdet som botar 300 sjukdomar”. Moringa-träden är en del av BGF:s arbete med kontraktsodlare i Uganda.

Med sin ovanligt höga potential för hälsofördelar och lönsamhet kommer Moringa att bli BGF:s nya snabbt växande inkomstbringande träd. Denna nya strategi kommer att generera mer än tillräckligt med intäkter för att täcka de medel som behövs för att betala tillbaka den utlovade avkastningen till kunderna på deras träd för det 5:e till det 19:e året. BGF kommer också att sträva efter att äga hela värdekedjan; från plantering av träden till bearbetning av bladen och fröna samt distribution och försäljning av färdiga produkter. Ett nytt företag med namnet ”Max Health AS” har startats i Norge för att sälja högkvalitativa organiska Moringa-produkter under vårt nya varumärke ”Equator Moringa™”.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.

Gör gott, bidra till en bättre värld och tjäna pengar samtidigt.