Vanliga frågor

Svar på de vanligaste frågorna om Better Globe

Här kan du läsa vanliga frågor som våra kunder har om oss, vår verksamhet och om hur det fungerar att köpa träd hos oss. Klicka på respektive fråga för att se vårt svar. Om du inte hittar svar på den fråga du har kan du kontakta oss på support@betterglobe.com

 • Hur mycket kostar träden och donationspaketen?

  Ett träd kostar 20 euro och ett donationspaket kostar 59 euro. Du kan köpa ett träd eller ett donationspaket och aldrig något igen, eller göra som vi rekommenderar, börja månadsspara.

 • Förbinder man sig till en månadsprenumeration?

  Nej, det gör man inte. Du väljer om du vill köpa träd, donationspaket eller en kombination av träd och donationspaket. Du väljer om du ska köpa vid ett tillfälle, vid flera tillfällen eller genom månadssparande.

  Om du väljer att månadsspara kan du när som helst avbryta det. Det gör du enkelt genom att logga in på hemsidan och ändra i dina inställningar för köp av träd och donationspaket. Du kan även kontakta oss för att få hjälp.

  Det är alltså helt upp till dig om du vill köpa träd, donationspaket eller både och. Vidare är det upp till dig hur många du köper och hur ofta du ska göra dina inköp.

  Om du ångrar dig efter ett köp har du 14 dagars ångerrätt. Kontakta i så fall support@betterglobe.com så hjälper vi dig med det.

 • Går det att köpa träd via sitt företag?

  Både personer (fysiska personer) och företag (juridiska personer) kan vara kunder hos oss.

  Förutom privatpersoner har vi flera företagskunder som har köpt träd under många år. Vår rekommendation är att företag bokför träden som en långsiktig tillgång (anläggningstillgång). I baskontoplanen kan ett 13XX-konto väljas. Vi kan hjälpa dig att få kontakt med en redovisningsbyrå som kan förklara det i detalj. Kontakta vår kundservice så får du kontaktuppgifter.

 • Hur skyddar Better Globe mina uppgifter och min köpinformation?

  För att erbjuda våra kunder en säker hantering av uppgifter om kredit- eller debetkort använder vi en leverantör som är certifierad för tredjepartslösningar och som har kunder i olika delar av världen. Det innebär att vi inte samlar den typen av uppgifter i våra databaser. Vi har enbart referensnummer till de kort som kunden har registrerat hos oss. Referensnumren används när den kund som har ett registrerat kort gör manuella återköp av våra produkter. De används också vid månadssparande genom automatiserade debiteringar.

  De uppgifter som kunder ger oss om exempelvis adress och telefonnummer sparas och loggas. Det innebär att om en uppgift ändrats på ett konto, kan både den nya och den gamla uppgiften tas fram i efterhand.

  Vi har dedikerade servrar och tar regelbundet säkerhetskopior av våra databaser.

 • Vad händer om jag, som trädägare, avlider?

  Om du avlider kommer dina träd att bli en av tillgångarna i det dödsbo som upprättas efter dig. De kommer att fördelas till dödsbodelägare i enlighet med vår lagstiftning.

  Du kan naturligtvis testamentera dina träd enligt dina önskemål. Huruvida din vilja kommer följas bedöms utifrån lagstiftningen, exempelvis avseende bröstarvingar.

  Det är alltid en fördel för de efterlevande om dina tillgångar finns dokumenterade på ett lättillgängligt sätt, till exempel i ett testamente.

  Varje träd ägs under en 20-årsperiod. För att få information om vilka träd en person äger används det, eller de, AID-koder (kundnummer) kunden har. Det är alltså en fördel om den informationen finns för de efterlevande. Varje trädägare har en inloggning på vår hemsida. Där finns en översikt över köpta träd. Det utgör grunden för värdering av tillgången. Om en person har flera AID-koder har den en inloggning per kod.

  För att ägandet av träden ska gå över till den som ärver dem måste Better Globe AS få en dödsattest som underlag. Dessutom behövs namn, e-postadress och telefonnummer till arvtagaren. Om det är flera arvtagare behöver de äga den avlidnes träd tillsammans. Vi kan inte dela upp ett konto i flera konton.

 • Varför har Better Globe inget 90-konto?

  Ett 90-konto är ett Plusgirokonto eller ett Bankgirokonto som börjar med siffrorna 90. Dessa konton beviljas till välgörenhetsorganisationer som bedriver offentliga insamlingar.

  Vår vision är att utrota fattigdom och korruption genom att etablera och driva plantager som skapar arbetstillfällen, att samarbeta med bönder och ge bidrag till skolverksamhet, mikrolån och ökad tillgång till vatten. För att kunna möta den visionen på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt har vi valt formatet näringsverksamhet framför välgörenhet. Näringsverksamhet har till syfte att fortsätta att växa i omfattning över tid medan välgörenhet i många fall har karaktären av engångsinsatser.

  Better Globe är därför ingen välgörenhetsorganisation och har därmed inget 90-konto.

 • Varifrån kommer avkastningen?

  Better Globe Forestry bedriver näringsverksamhet. Huvudsakligen är det försäljningen av skörd, av förädlad skörd och av timmer samt förädlad timmer från plantagerna som ger vinst. Vi handlar även med fröer från träd. Inom kort ska vi driva egna sågverk. Utöver detta har företaget ett antal ytterligare inkomstkällor.

 • Kan Better Globe garantera avkastning?

  Nej. Vi kan inte garantera avkastning och all avkastning är därmed förväntad. Förväntningarna baseras på att både intäkter och kostnader till stor del är kända i dagsläget. Vi kan t.ex. med stor säkerhet beräkna kostnader för arbetskraft, maskiner och andra omkostnader samt intäkter från det vi säljer.

  Vi upplever även att vi, efter över 10 års verksamhet, kan göra tillförlitliga prognoser och har god kännedom om risker. Vi har på så vis, så här långt, kunnat riskminimera och förebygga innan något uppstått som skulle kunnat äventyra vår möjlighet att hålla våra löften.

 • Har Better Globe betalat ut någon avkastning till trädköpare?

  Första året vi betalade ut avkastning var 2010. Det var för träd som såldes till de första kunderna, år 2006. År 2011 betalde vi ut avkastning för träd sålda åren 2006 och 2007. Så har det fortsatt, vilket innebär att vi 2018 betalade ut avkastning för träden som såldes under åren 2006 till och med 2014.

 • Hur beskattas mina Better Globe-träd?

  Du betalar skatt enligt den lagstiftning som gäller i det land du är skattskyldig.

  I Sverige beskattas inte egendom. Det innebär att du inte blir skattskyldig för själva ägandet av tillgången träd. Däremot beskattas avkastningen som träden ger. För privatpersoner betraktas avkastningen som inkomst av kapital. Skattesatsen för inkomst av kapital är 30 procent.

  När du får avkastning på dina träd sätts beloppet in på ett så kallat Better Globe-konto. För att du ska kunna använda dessa pengar behöver du aktivt begära att beloppet på Better Globe-kontot förs över till ditt bankkonto.

  Observera att du blir skattskyldig för avkastningen när Better Globe sätter in beloppet på ditt Better Globe-konto. Tidpunkten du väljer att föra över pengarna till ett vanligt bankkonto påverkar alltså inte när din skyldighet att betala skatt uppkommer.

  Anta att vi sätter in avkastning på ditt Better Globe-konto i december 2017. Om du för över pengarna till ditt bankkonto direkt i december 2017 eller senare i januari 2018 spelar ingen roll. När du, under våren 2018, fyller i din deklaration för 2017, ska du uppge avkastningen som inkomst av kapital.

  Avkastningen på träd som ägs av företag beskattas oftast enligt andra regler. För att veta vad som gäller för just ditt företag rekommenderar vi att du konsulterar din revisor eller en skattejurist. Vi har flera företagskunder som köpt träd under många år. De har alltså börjat få avkastning. Beskattningen innebär inte problem men reglerna varierar bland annat beroende av bolagsform.

 • Vad är bäst; att äga träden via företag eller privat?

  Du kan välja att köpa träd och donationspaket både privat och som företag. Vilket som ger bäst avkastning beror på hur du har förvärvat de pengarna du vill investera pga. det svenska skattesystemet.

  - Äger du pengarna privat, är det bäst avkastning att investera dem privat. Då får du 30 % kapitalskatt på vinsten.

  - Äger du ett bolag där du gör vinst eller har sparade vinster från annan verksamhet, är det av skatteskäl mer gynnsamt att investera dem direkt i bolaget. Istället för att först betala ut dem som lön eller utdelning och sedan investera dem privat. Anledningen till detta är att du kan investera en större del av din vinst om du gör det direkt i bolaget, istället för att först betala skatt på utdelningen eller lönen.

  - Att starta ett bolag för att enbart göra Better Globe investeringar eller att låna in pengar till sitt bolag för att göra Better Globe investeringar är inte fördelaktigt ur ett avkastningsperspektiv med rådande beskattningsregler i Sverige.

  Om du vill ha kontakt med en redovisningsbyrå som kan förklara detta mer utförligt kan du få hjälp av vår kundservice.

 • I vilka länder har Better Globe verksamhet?

  Fram till år 2017 har vi etablerat plantager och startat samarbeten med bönder på flera olika platser i Kenya. Det finns långt gångna planer på att börja plantera träd i Uganda under 2018 och vår förhoppning är att även kunna etablera oss i Tanzania inom de närmaste åren.

  Vi bidrar till finansieringen av skolor via NGO:n Child Africa och de är redan verksamma i både Uganda och Kenya.

 • Hur många träd planteras på ett hektar mark?

  När vi beslutar hur tätt våra träd ska planteras på våra plantager tar vi hänsyn till en rad parametrar. Dessa skiljer sig delvis åt för olika arter.

  För att få en uppfattning om hur tätt träden planteras uppges ofta antal träd per hektar. Vi planterar 625 till 1 000 träd per hektar.

  En hektar är 10 000 kvadratmeter. För att få en uppfattning om hur stor en hektar är kan det vara lättare att tänka sig en kvadrat på 100 meter gånger 100 meter.

 • Är odlingen ekologisk?

  Vi strävar efter att all vår trädodling ska vara ekologisk. Vi kan dock tyvärr inte i dagsläget klassificera hela den odlingsverksamhet som sker på våra plantager, och i samarbete med bönder, som ekologisk.

 • Gödslas det med konstgödsel eller organiskt material?

  Vilken typ av gödsel som används varierar beroende på de förutsättningar som finns på varje specifik plantage och hos varje enskild bonde. Det innebär att det förutom organiskt material och gynnsamma bakteriekulturer även förekommer att konstgödsel används. På senare tid har vi även upptäckt att den biologiska mångfalden ökar i anslutning till plantagerna och då används även t.ex. spillning från getter och andra djur som gödsel.

 • Har Better Globe någon ISO-certifiering?

  Inom Better Globes skogsbruk arbetar vi utifrån kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och miljöledningssystem enligt ISO 14001. I organisationen finns gedigen kunskap om ledningssystem enligt ISO. Rino Solberg, grundare och verksam inom Better Globe, har tidigare arbetat som ISO-konsult. Han har hjälpt över 150 företag att bli ISO-certifierade.

  Från starten år 2006 har ledningssystem enligt ISO byggts in i vår verksamhet. Vi arbetar med den systematik, och följer de krav, som standarderna föreskriver. Vi har hittills valt att inte ansöka om att bli certifierade. Vi har fördelarna som standarden ger. Att certifieras ger upphov till kostnader. Vi har hittills bedömt att kostnaden är högre än värdet på de eventuella ytterligare fördelar en certifiering skulle innebära. Detta beslut omprövas regelbundet. I framtiden kan certifiering bli aktuellt i samband med att verksamheten expanderar.

 • Vad är, och vad gör, en ambassadör för Better Globe?

  En del av våra kunder väljer att bli ambassadörer (eng: affiliate) för vår verksamhet, vårt varumärke och vårt företag. Det är kunder som delar vår vision och vår syn på hur vi kan bidra till hållbara sociala och miljömässiga förbättringar. De har också en vilja att dela med sig av möjligheterna att göra bra för andra människor, för miljön och för sig själva.

  Rekommendation från befintliga kunder innebär kraftfull marknadsföring för ett företag. Vi har skapat "affiliatesystem" för kunder som hjälper oss att sprida information om vår verksamhet och att få nya kunder. Oavsett om du väljer att bli ambassadör eller inte så blir du premierad med ett donationspaket i månaden om du rekommenderar sex nya kunder som månatligen köper donationspaket. Läs mer om att rekommendera Better Globe här »

  Om du vill rekommendera nya kunder till Better Globe på en professionell nivå har du möjlighet att bli ambassadör. Då får du ersättning från Better Globe per sålt träd. För mer information kontakta din ambassadör.

 • Är Better Globe en välgörenhetsorganisation?

  Vi bedriver näringsverksamhet med målsättningen att utrota fattigdom och korruption. Vår övertygelse är att för att förbättra i områden med exempelvis utpräglad fattigdom behövs en långsiktig verksamhet som inte är beroende av bidrag. Vi anser också att människor mår bäst av att få hjälp med att hjälpa sig själva förbättra sin situation och att det förhållningssättet är det mest hållbara i längden.

  Vid sidan av vår näringsverksamhet bedriver vi viss välgörenhet genom att stödja uppbyggnad och drift av skolverksamhet, vattenförsörjning och verksamheter som ger mikrolån.

  Vi är alltså inte en välgörenhetsorganisation. Inom ramen för vår verksamhet bedriver vi dock en hel del välgörenhet.

 • Hur mycket av ett donationspaket går till välgörenhet?

  Ett donationspaket kostar 59 €. Av dessa går 19 € till välgörenhet. Resterande 40 € täcker kostnaderna för de två träd som blir dina och som du får avkastning på från år 5 till 20.

  Välgörenheten som varje donationspaket leder till är:

  • Två träd skänks till lokala organisationer eller bönder som får ta del av deras avkastning.

  • Bidrag motsvarande 500 liter vatten. Det kan vara rent vatten, vattenutrustning eller bidrag till borrning av brunnar.

  • 1,50 € går till att bygga nya, eller renovera befintliga, skolor i anslutning till plantagerna.

  • 1,50 € går till mikrolånsverksamhet.

 • Gör verkligen 1,50 € till skol- och mikrokreditverksamheten någon skillnad?

  Ja, de gör verkligen skillnad! När du köper ett donationspaket avsätts 1,50 € till att bygga eller renovera skolor. Ytterligare 1,50 € avsätts till att finansiera lokala mikrolånsbanker. När många personer regelbundet köper donationspaketet gör det stor skillnad.

  Summan av 1,50 € från de donationspaket vi sålt har räckt till flera skolprojekt. Ju fler donationspaket vi säljer desto snabbare kan antalet barn som får möjlighet att gå i skolan öka. De pengar som samlats in till mikrolån har redan resulterat i en framgångsrik växande mikrolånverksamhet med flera tusen låntagare och ytterligare en bank, i ett annat område, är i uppstartsfasen. De pengar som lånats ut har givit låntagarna möjlighet till bättre livsförutsättningar. När de betalas tillbaka kan de sedan lånas ut på nytt och bidra till att nya personer kan lyfta sig ur fattigdom.

 • I ett avsnitt av TV-programmet Uppdrag Granskning kritiserades mikrolån. Hur ställer ni er till det?

  Det första som är viktigt att veta är att vi inte driver några mikrolånbanker och har således inget finansiellt intresse i dessa. De pengar som går till mikrolånen, via donationspaketen du som kund köper, skänker vi till lokala mikrolånbanker. Dessa ägs och drivs sedan av lokala samfälligheter och vi har inte längre något med verksamheten att göra.

  Med det sagt så är mikrolån är ett verktyg som kan användas tillsammans med andra verktyg i kampen mot fattigdom. Verktyget kan utformas och användas på väldigt olika sätt. Den mikrolånsverksamhet som Better Globe stödjer utgår ifrån några viktiga principer. Dessa principer anser vi vara nödvändiga för att verktyget ska bidra till minskad fattigdom.

  Räntesatsen får inte vara så hög att den sätter låntagaren i en situation där hon eller han inte kan betala sin räntekostnad. Räntenivån måste ta hänsyn till att lånet ska kunna användas till något som gör att låntagaren förbättrar sin ekonomiska situation varaktigt. Räntekostnaderna ska kunna betalas utan att det som låntagaren har för avsikt att använda pengarna till äventyras. I TV-programmet Uppdrag Granskning nämndes mikrolånverksamhet med räntor på mellan 40 och 125 procent. Dessa nivåer motverkar hela syftet med verktyget som vi ser det.

  Mikrolån beviljas aldrig för att täcka levnadskostnader och annan konsumtion. Syftet med lånet är att göra en förändring möjlig som hjälper låntagaren ur fattigdom. Konsumtion leder inte till en framtida förbättrad ekonomi. Det innebär att lån som beviljas för konsumtion bidrar till att försätta låntagaren i en skuldfälla i stället för en förbättrad möjlighet att försörja sig och sin familj.

  Mikrolånsverksamhet är inte vinstdrivande. De pengar som lånas ut har skänkts av våra kunder genom donationspaketen. När en låntagare lånat pengar under en period lämnas de tillbaka. Då kan de lånas ut till nästa person. Verksamheten ökar endast i omfattning med de pengar som donationspaketen ger. Det finns inga ägare som kräver avkastning. Mikrolånsverksamhetens mål är att kunna låna ut pengar, få tillbaka dem igen, täcka eventuella kreditförluster och sedan låna ut igen. För att klara detta ligger räntesatsen på runt 10 procent per år.

  För att ytterligare förstärka låntagarnas möjligheter att utnyttja lånen på bästa sätt erbjuder vi utbildning.

  Med hänsyn till att den mikolånsverksamhet som vi stödjer följer principerna ovan skiljer den sig markant från de exempel som Uppdrag Granskning lyfte fram. Det var mycket som det var befogat att kritisera utifrån vad som nämndes i programmet.

 • Vilka räntor sätter Better Globe på sina mikrolån?

  De pengar som används till mikrolånverksamhet har skänkts av våra kunder genom donationspaketen. Vi skänker pengarna till lokala organisationer som startar och driver mikrolånsbanker. Det innebär att det inte är vi som lånar ut pengarna eller får ränteintäkter från lånen.

  För att klara verksamheten att låna ut, få tillbaka, täcka kreditförluster och låna ut igen brukar mikrolånsbankernas räntesats ligga på cirka 10 procent.

 • Tjänar Better Globe pengar på de fattiga i Afrika?

  Vi tjänar pengar på att bedriva skogsbruk. Genom vår verksamhet har vi möjlighet erbjuda lokalbefolkningen arbete med lön, bra anställningsformer, bra hälso- och sjukvård och den utbildning som behövs för jobbet. Dessutom förbättrar vi situationen genom att säkerställa tillgången på vatten, bidra till att skolverksamhet finns för barnen och till att mikrolånsverksamhet finns. Vår vision är att fattigdom och korruption utrotas. Vårt medel är att bedriva skogsbruk. Genom detta uppnår vi en vinna-vinna-vinna-situation.

  Svaret är alltså: Nej, vi tjänar inte pengar på de fattiga i Afrika.

 • Hur ställer ni er till problemen med ”landgrabbing”?

  Landgrabbing är ett stort problem världen över. Det drabbar fattiga länder och fattiga individer. Vi är helt emot det fenomenet. Tyvärr är det svårt för fattiga människor med mycket små resurser att stå emot kapitalstarka organisationer. Det är inte ovanligt att multinationella företag utnyttjar situationen genom att göra överenskommelser med fattiga länders regeringar med följden att landets invånare tvingas lämna ifrån sig sina landtillgångar.

  Detta är ett av många skäl till varför vår verksamhet är viktigt. Genom en livaktig lokal näringsverksamhet, som dessutom drar till sig andra verksamheter, stärks individer och samhällen i att ta sig ur fattigdom. Därmed minskas riskerna för att hamna i beroendeställning. Vi bidrar genom att inte köpa deras mark, varken för underpriser eller rimliga priser. Vi leasar istället marken på långa avtal på marknadsmässiga villkor.

  Vidare ger vi arbetstillfällen, bidrar till skolverksamhet, vattenförsörjning och en hel del annat. Vi anlägger plantager i semi-öken, land som anses obrukbar, och bidrar till bönders differentiering genom att erbjuda kontraktsodling. Den kontraktsodlingen sker på böndernas egna marker. I många fall har vi dessutom hjälpt bönderna att få ordning på sina papper, inte minst för att vi vill minska risken för framtida problem med våra träd som planteras hos bonden.

  För att bidra till att landgrabbing stoppas behöver vi din hjälp. Ju fler träd och donationspaket vi säljer desto mer kan vi utöka vår verksamhet och på så sätt stödja större del av befolkningen i fattiga delar av Afrika att stå emot försök till landgrabbing.

 • Har ni tagit hänsyn till grundvattennivån när ni borrar efter vatten?

  Ja, dessa frågor bevakas dessutom av NEMA (National Environment Management Authority) som behöver ge sitt godkännande innan vi kan få lov att borra efter vatten.

  Vattenborrning har inte visat sig så effektivt som vi hade önskat. Vi använder normalt insamlingsmetoder och andra sätt att samla vatten.

 • Vad händer om mitt träd angrips av skadeinsekter eller brinner upp?

  Vi erbjuder dig att köpa träd som du sedan äger i 20 år. Av det totala antal träd som vi planterar äger varje kund det antal som kunden köpt. Vi planterar ungefär dubbelt så många träd som vi säljer.

  Du äger inte ett specifikt träd när du köpt ett träd hos oss. Att äga specifika träd skulle innebära en förhöjd risk för dig som kund. Det som riskeras kan vara att trädet angrips av insekter eller brand. Vi har flera strategier för att minimera riskerna i vår verksamhet och för våra kunder.

  För att minimera riskerna för våra kunder
  • är vår ambition att plantera många fler träd än vad som säljs
  • äger ingen kund specifika träd
  • har vi stor erfarenhet från de trädarter vi odlar
  • har vi plantager på olika geografiska platser
  • planteras träden på ett sätt så att risken för spridning av brand är minimal

 • Vad händer om det blir extrem torka eller missväxt ett år?

  Vi är specialiserat på att bedriva skogsbruk i det klimat och i den terräng som råder där våra plantager finns. Det är den typen av skogsbruk vi kan och som vi skaffat mycket erfarenhet av. Det är mycket som kan hända, men vi anser oss vara väl rustade. De arter vi arbetar med växer naturligt i den här miljön. Som en ytterligare åtgärd har vi spridit våra plantager och kontraktsbönder geografiskt så att eventuella produktionsstörningar kan avgränsas.

  Om det, mot all förmodan, flera år i rad skulle bli extrem torka, missväxt och andra force majeur-omständigheter så finns det en risk för att du inte får tillbaka dina pengar. Du kan läsa mer om riskerna här.

  Vi arbetar dock väldigt mycket med att det här inte ska ske och att minska risken för dig som kund så långt som möjligt.

 • Afrika är politiskt instabilt. Vad händer om det blir ett maktskifte?

  Vi etablerar oss endast i politiskt stabila regioner. Hypotetiskt kan naturligtvis vad som helst hända. Generellt är Afrika inte mer instabilt än många andra platser i världen. Vi etablerar oss i länder som Kenya, Uganda och Tanzania där stabiliteten varit god över tid. Fler länder i Afrika utvecklas mot ökad stabilitet. Vår förhoppning är att bidra till en fortsatt positiv utveckling.

 • Vad händer om priset på virke faller?

  Om priset på virke faller kommer våra intäkter för en given mängd virke att minska. Detta är något vi måste ta hänsyn till i våra kalkyler. Vi beräknar regelbundet hur stor betydelse det har för vår vinstutveckling om priset på virke ändras. För att få fram hur vinsten påverkas av ett prisfall måste vi även ta hänsyn till hur kostnaderna i vår verksamhet utvecklas. Våra metoder utvecklas över tid vilket vi hittills dragit nytta av för att utöka vår verksamhet. Det planerar vi att fortsätta med.

  De överenskommelser som redan finns avseende våra träd påverkas inte av eventuella prisminskningar för virke. Det innebär att avkastningen inte påverkas för redan sålda träd även om vi skulle tvingas ändra avkastningsnivån för de träd som säljs i framtiden.

  Vi bedömer det som ganska osannolikt att priset på virke sjunker. Det grundar vi på den obalans som råder i världen mellan tillgång och efterfrågan på virke i dagsläget. Vi har inte tillräckliga mängder av resursen virke. Sannolikheten att bristen på virke ska minska är väldigt liten med tanke på hur mycket mängden skog har minskat de senaste 60 åren.

 • Hur ser prisutvecklingen på timmer/virke ut?

  Vi följer kontinuerligt ITTO marknadsrapporter och analyser, även om deras rapporter inte följer specifikt Mukau som är det trädslag som vi planterar. Mukau är faktiskt av bättre kvalitet än den amerikanska mahognyn som de rapporterar om, och marknadsanalyserna är till vår fördel. Enligt ITTO var priset (Export sawnwood prices) för Kiln Dried Mahogny 665 euro per kubikmeter i slutet av 2009. I slutet av 2016 var priset mer än 1 000 euro per kubikmeter, en ökning med ca 50 procent.

  Vårt mahognyträd Mukau har också en väsentligt bättre kvalitet än ”afrikansk mahogny” av vilket ett fullvuxet träd ger ca 0.35 kubikmeter trä värt ca 330 euro (2016), vilket mer än väl täcker de 170 euro som ska betalas ut efter 20 år.

  Dessutom tror vi inte att priserna för mahogny kommer att stå stilla de kommande 20 åren, men även om det skulle vara så, så finns det tillräckligt med marginaler för att täcka upp de åtaganden som vi har gjort. Vi anser därför att denna marknadsrisk är minimal.

 • Vad händer om euron kollapsar?

  Om euron kollapsar har det en mycket liten påverkan ur trädägarnas synpunkt då avkastningen är beroende av att vi säljer våra produkter på världsmarknaden, och där får man betalt i den valuta som är mest gångbar för tillfället. Det medför att vi, om situationen kräver det, kan fullgöra våra åtaganden i andra valutor såsom dollar, pund eller någon annan valuta.

 • Hur ser "siffrorna" ut för Better Globe? Finns det en årsredovisning?

  Better Globe AS lyder under norsk bolagsrätt, vilket innebär att du kan få ut en årsredovisning varje år. Du kan själv titta på registerutdrag hos den norska motsvarigheten till Bolagsverket genom att klicka här. Vårt organisationsnummer är 992593148.

  Det kenyanska bolaget Better Globe Forestry redovisar inte sina siffror publikt då det inte finns krav på det i Kenya. Det skulle dessutom försvåra arbetet på plats, bl.a. på grund av korruption och konkurrens.

 • Vad händer om Better Globe går i konkurs?

  Då du köper träd eller donationspaket så får du ett dokument som visar hur många träd du äger. Dessa träd är ej registrerade som tillgång i företaget utan som ägda av våra kunder, tills dess att vi köpt tillbaka träden enligt återköpsavtalet. Det gör att du, för den osannolika händelse att företaget skulle gå i konkurs, kan skicka in ett brev som vi redan utarbetat med en advokat och som hävdar din äganderätt till träden. Ett företag som inte har några skulder löper dock liten risk att gå i konkurs.

  Vår policy är att ha en så hög soliditet som möjligt och att tillgångarna vid varje tillfälle ska täcka våra åtaganden.

 • Hur vet jag att ni i Better Globe gör det ni säger att ni gör?

  Det vet du inte, men vi har arrangerat ett flertal resor till Afrika för våra kunder sedan 2008. Ca 20 kunder deltar på varje sådan resa för att i praktiken få se vad vi gör, hur vi gör det och för att få upptäcka Afrika. Några av kunderna som har varit på våra resor kommer hem och vill visa bilder, videor och berätta om resan vid olika möten och seminarier.

  Du kan även själv följa med på nästa kundresa i mån av plats som vi anordnar för att se och uppleva vad vi gör och bilda dig en egen uppfattning och erfarenhet. Där får du även möjlighet att få alla dina frågor besvarade direkt av våra experter som arbetar inom området.

 • På nätet står det att Better Globe är ett pyramidspel...

  Pyramidspel är förbjudet enligt lag i Sverige och i princip alla länder. Vi har bedrivit verksamhet i Sverige i mer än 10 år och har aldrig haft några problem. Vi rekommenderar att läsa på mer om pyramidspel på t.ex. Wikipedia för att se att Better Globe inte uppfyller något av kriterierna för att kallas pyramidspel.

  1. I ett pyramidspel behöver man rekrytera nya deltagare till pyramidspelet för att det ska gå runt och man ska tjäna pengar. I Better Globe är alla trädägare berättigade till en förväntad avkastning utan att behöva göra något mer än att äga sitt träd.

  2. I ett pyramidspel är det fokus på rekryteringen av nya deltagare. I Better Globe är det fokus på träden och donationspaketen. Ingen ersättning utgår för en ny kund, bara för antal sålda träd.

  3. I ett pyramidspel är majoriteten av deltagarna aktiva med att rekrytera nya säljare. Better Globe har idag färre än 200 personer av 16 500 kunder som arbetar som oberoende försäljare. Dessa får betalt på ren provisionsbasis på antal sålda träd.

  Om du har frågor eller är osäker, kontakta supporten så hjälper de att förtydliga eventuella frågor.

 • Är träden i Better Globe försäkrade på något sätt?

  Vi har undersökt möjligheten att försäkra träden. Det är möjligt att försäkra träd, men försäkringspremierna som vi har fått som förslag är så höga att det är inte affärsmässigt eller ekonomiskt rimligt att försäkra träden. Dessutom skulle en eventuell försäkring bara täcka inköpspriset vilket ändå inte skulle vara tillräckligt för våra kunder.

  Därför arbetar vi aktivt med att minska riskerna på många olika sätt; vi har plantagerna spridda på olika geografiska platser, vi arbetar kontinuerligt med att höja kvaliteten på plantorna som vi sätter ner i marken, vi har goda marginaler på allt vi gör. Samtidigt har vi en ambition att inom en snar framtid plantera dubbelt så många träd som har sålts för att på det sättet försäkra oss så mycket som möjligt, att oavsett vad som sker med ett enskilt träd, så kan vi hålla våra löften.

 • Vad finns det för risker? T.ex. timmerpriset, euron kollapsar, bolaget går i konkurs, någon av de anställda avlider m.m.

  Det är självklart att det finns risker och vi arbetar hårt för att mildra och minimera dessa risker. Vi diskuterade timmerpriset i frågan ovan; att euron kollapsar har en mycket liten påverkan eftersom vi kan betala ut avkastningen i en annan valuta om så skulle behövas. Risken för att ett bolag som inte har skulder går i konkurs är liten, men oavsett så spelar det ingen roll eftersom träden ägs av de personer som har köpt dem. Se gärna även svar på nedanstående fråga. Alla anställda kommer, förr eller senare, gå i pension, lämna företaget eller avlida, men precis som i vilket annat företag som helst, kan nya personer anställas.

 • Vad händer om träden stjäls från plantagerna?

  Hittills har inga träd blivit stulna från våra plantager och det har inte varit något problem. Vi har vakter dygnet runt (främst för att skydda från djur). Dessutom bor våra anställda på plantagen och skulle vara de första att upptäcka ett sådant försök. Befolkningen runt plantagen är också väl medvetna om att det ligger i deras intresse att skydda skogsverksamheten och vad vår verksamhet gör för lokalbefolkningen. Kontraktsodlarna kommer också att se till att ingen stjäl träden för att skydda sin egen andel av vinsten från dem. Dessutom har varje kontraktsodlare sin egen skogsjordbrukskonsult som kontrollerar träden kontinuerligt. Better Globe Forestry är ansvarig för återbetalning för alla träd som våra kunder har köpt, stulna eller inte.

 • Behöver jag skicka en faktura för att få ut min avkastning?

  Nej, det är något som tyvärr står felaktigt på nätet. Som kund behöver du INTE skicka någon faktura för att få ut din avkastning. Du behöver bara logga in på ditt Better Globe-konto, lägga in ditt bankkonto och begära en överföring. Better Globe tar en administrationsavgift på mellan 5 och 10 € oavsett belopp för att täcka transaktionskostnader.

  Faktura behöver bara skickas av våra ambassadörer för provisionsersättning, då ett utfört arbete beskattas annorlunda än avkastning i de flesta länder.

 • Om jag vill se Better Globes plantager och andra ställen som nämns på hemsidan på Google Earth, vilka GPS-koordinater ska jag använda?

  Här är förslag på platser du kan se med hjälp av Google Earh eller Google Maps:

  Kiambereplantagen
  GPS: 0.691755° S 37.912830° E eller -0° 41′ 30.32″, +37° 54′ 46.19″

  Kibwezi Mukuyu Farm (testanläggning)
  GPS: 2.375481° S 38.076478° E eller -2° 22′ 31.73″, +38° 4′ 35.32″

  Nyongoroplantagen
  GPS: -2.330086° S, 40.323278° E‎ eller -2° 19′ 48.31″, +40° 19′ 23.80″

  Mboti Primary School
  GPS: -0.738638° S 38.436699° E‎ eller -0° 44′ 19.10″, +38° 26′ 12.12″

  Skolan i Kabale, Uganda
  GPS: 1°15'47.8"S 29°58'30.7"E


  Under 2018 började man plantera träd hos kontraktsbönder i Uganda i Dokolo-området.

 • Hur ser villkoren ut för mitt köp?

  Du kan läsa hela de formella villkoren här. Det är samma köpvillkor som du accepterar när du köper träd och donationspaket.

 • Hur fungerar köpet rent juridiskt av villkorsmässigt?

  Det här står beskrivet i våra villkor i detalj som är de som gäller. Övergripande kan man säga att när du köper ett träd eller ett donationspaket via hemsidan så köper du det från det norska bolaget Better Globe AS ("BG"). BG är ett säljbolag till Better Globe Forestry Ltd ("BGF") i Kenya. BG mäklar och administrerar köpet för din räkning.

  "Ett träd" är egentligen ett juridiskt återköpsavtal mellan dig och BGF, där de fysiska träden på plats är den underliggande tillgången. Du äger träden under hela perioden och dessa är bokförs utanför BGFs balansräkning, likt ett klientmedelskonto. I den osannolika händelsen av konkurs, så är träden din tillgång som inte BGF kan göra anspråk på.

  BGF åtar sig att under 20 år förvalta det underliggande trädet och från det femte året, ge en 15 procents förskottsbetalning (beräknat på priset vid inköpstillfället) varje år fram till och med det nittonde året. Pengarna betalas till dig via Better Globe AS.

  Det tjugonde året, eller tidigare, köper BGF tillbaka dina träd, det vill säga löser återköpsavtalet, genom att betala 10 gånger på ursprungligt inköpspris. I samband med det sista återköpet, återgår ägarskapet för den underliggande tillgången i form av träden till BGF.

  BGF har ett avtal med BG om att betala förskottsbetalningarna och den slutgiltiga återköpsbetalningen genom BG. Det görs genom att BG sätter in (=krediterar) ditt Better Globe-konto i enlighet med återköpsavtalet.

  Du kan när som helst föra över pengar från ditt Better Globe-konto till ditt vanliga bankkonto i Sverige. BG tar dock en administrativ avgift om 5 EUR per överföring

 • Är inte 13 procent en väldigt hög omräknad årsavkastning?

  Det ligger helt och hållet i betraktarens ögon. När vi undersökte vad våra kunder ville och önskade, så sa många att det var den avkastningen som de ville ha i utbyte mot att ta risken att köpa träd från oss.

  Många jämförde det med aktiemarknadens årsmedelavkastning om ca 8 procent och krävde en riskpremie på minst 6 procent utöver det då t.ex. pengarna är låsta i träden över 20 års perioden, vi är ett litet företag jämfört med börsnoterade bolag och när vi började hade vi inte samma historik att visa som vi har idag.

  Utifrån vad vi kan få ut från trädplantagerna så upplever vi avkastningen fullt rimligt och till och med i underkant. Vi har en god verksamhet med goda marginaler, särskilt eftersom vi förädlar virket och på det sättet kan behålla en stor del av förädlingskedjan inom företaget.

 • Varför har man valt att finansiera sig med crowdfunding istället för via finansiering på plats eller en stor fond eller institutionell placerare?

  Ända sedan starten 2004 har ägarna varit helt överens om att Better Globe ska vara ett långsiktigt projekt. Det ligger i själva verksamhetens natur kring skogsbruk. Risken med att ta in en stor extern finansiär i form av en fond, en institutionell investerare eller motsvarande är att man inte kommer kunna driva bolaget på det sätt man önskar. Dessa investerare vill nämligen, av förklarliga skäl, ha kontroll och påverkan på verksamheten och inte minst löpande utdelning. Dessutom behöver fonder och institutionella investera ha tillgång till en likvid investering där man kan sälja av tillgångarna när som helst, något som inte är möjligt hos oss.

  Vi har dessutom valt att inte ta risken att hamna i en sådan intressekonflikt eftersom det skulle kunna äventyra den verksamhet vi har och önskar driva. Vi vill göra skillnad på riktigt och på lång sikt, då kan vi inte alltid ta hänsyn vad som är bästa nästa kvartal.

  Vi som grundat företaget har lång erfarenhet av banker och många gånger kan man beskriva deras verksamhet som att de ger dig ett regnparaply när det är sol ute, men när det börjar regna vill de ha tillbaka det. Dessutom har Kenya och Uganda inte tillgång till de internationella kapitalmarknaderna på samma sätt som i andra länder, vilket gör att räntorna för ett vanligt företagslån i Kenya kan uppgå till över 20 procent per år - om man ens får ett lån.

  Därför valde vi redan från början att använda oss av en crowd-funding modell, där vi vänder oss till många tusen mindre kunder. Det har fler fördelar, inte minst genom att vi kan bidra till dem med en god avkastning över tid samtidigt som vi inte blir beroende av en enda kund eller finansiär. Dessutom vet vi att mun-till-mun rekommendationer är den bästa försäljningen vi kan ha.

 • Vem äger Better Globe?

  Det kenyanska företaget Better Globe Forestry Ltd. ägs till 100 procent av grundarna och nyckelpersonerna i företaget som du kan läsa om här. Better Globe AS ägs till 95 % av de aktiva norska grundarna. Fler aktieägare kommer inte heller att tas in inom en överskådlig framtida för att garantera företagets fortsatta vällevnad.

  Ägarna har inte sedan start tagit ut någon utdelning och avser inte heller göra det framgent. Av samma anledning har man inte heller valt att ta in något externt kapital eller finansiär, då det skulle innebär en risk för en framtida påverkan i en oönskad riktning. Bolaget är självfinansierat från start av ägarna.

 • Vad tjänar arbetarna för löner? Har de schyssta arbetsvillkor?

  Eftersom bedriver verksamhet ute på landsbygden i Kenya är inte förhållanden och villkor fullt jämförbara med hur det är t.ex. i Sverige. Minimilönen i Kenya är strax ovanför fattigdomsgränsen om 200 KSH (ca 20 kr) om dagen. Om man är statligt anställd i Kenya tjänar man ungefär 250 KSH per dag. Hos Better Globe får man ca 400 KSH per dag. Om man arbetar en hel vecka, genomför sina arbetsuppgifter tillfredsställande så kan man få ta del av en bonus på ca 50 KSH ytterligare.

  Många av de fast anställda i Better Globe har högre löner än så och dessutom sjukförsäkring för sig och sin familj - något som är väldigt ovanligt i Kenya. Vi anstränger oss hela tiden för att vara bättre än de lokala förhållandena.

 • Finns det tillräckligt med mark att plantera träd på?

  Ja! Eftersom vi planterar träd i de så kallade semi-öken områdena så finns det i princip hur mycket mark som helst. Vi har idag tillgång till flera tusen hektar mark via leasingavtal. Dessutom planterar man numer även många träd via kontraktsbönder som odlar träden på sin egen mark mot en ersättning.

  Man räknar med att varje bonde ska plantera ca 150 - 200 träd. Idag är man i startskedet av den processen och har redan ca 2 500 kontraktsbönder som odlar träd. Man räknar med att tiodubbla den siffran de kommande åren och det ger tillgång till ytterligare 10 000-tals hektar. Dessutom har vi påbörjat plantering av träd i Uganda jämte Kenya. Vi har även blivit inbjudna till Tanzania. Så tillgång till mark upplever vi som ett av de mindre problemen.

Spara lite av dina pengar i träd och hjälp till att minska fattigdom

Vi bjuder in dig till att göra skillnad i Östafrika och bidra till en bättre värld. Dina träd kommer att hanteras på ett etiskt, hållbart och långsiktigt sätt. Klicka på länken till vår butik och gör ett socialt ansvarsfullt köp idag. Med oss är det lönsamt att hjälpa andra.